News

"BigData in Digital Economy" Hamburg, Germany

Добігає завершення проект Erasmus+ «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, що розпочато у 2020 році, та разом із завершенням перед членами консорціуму, до яких входять представники вищих навчальних закладів різних країн (Литва, Німеччина, Україна, Словенія, Таджикистан), стоїть велика низка завдань що потрібно реалізувати та розробити для подальшого поширення здобутих наробок, досвіду та практик у освітній простір з метою наближення здобувачів освіти до запитів стейкхолдерів.
На тижневій зустрічі «Big Data in Digital Economy» (27 лютого -5 березня 2023 року)», що відбулась в університеті прикладних наук м.Гамбург (Німеччина),  багато уваги приділялось питанням якісної компоненти щодо ходу та реалізації проекту.
Звіт за два роки реалізації проекту Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова представила професор, доктор економічних наук Лілія Філіпішина, відповідальна за якість реалізації проекту DigEco NUOS.
Серед вагомих якісних досягнень університету варто зазначити розширення кола зацікавлених учасників освітнього процесу, а саме підвищений інтерес студентів інших спеціальностей рівня бакалаврат та науково-педагогічних працівників і стейкхолдерів, що підтверджує контроль опитувань зацікавлених сторін.
За результатами роботи були визначені пріоритетні напрями продовження співпраці з стейкголдерами, прийняті до використання у роботі розроблені типові форми договорів NUOS, опрацьовані особливості укладення партнерських угод між університетами та бізнес-структурами в рамках реалізації проекту та післяпроектної співпраці, обговорено основні етапи та методичні аспекти  проведення підвищення кваліфікації для представників бізнес-структур.
Консорціумом прозвітовано інформацію щодо друку навчального підручника «Digitalization of economics: inter-disciplinary and inter-branch approach», підготовлений українськими університетами-партнерами проекту.
Протокольно визначено та встановлено дедлайни щодо якісного забезпечення заключного етапу проекту, проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості проекту. Розглянуто проект заключних зустрічей та кінцевої конференції учасників консорціуму.
Не зважаючи на нелегкі умови реалізації проекту для українських учасників консорціуму, усі закордонні представники та учасники проекту виразили підтримку та повагу до усього Українського народу та нації в цілому, і зазначили що докладуть максимальних зусиль для наближення ПЕРЕМОГИ. Науковий фронт до ПЕРЕМОГИ – у дії!!  Україна ПЕРЕМОЖЕ!!!

DigEco project in University of Maribor

     Триває робота над проектом ДіджЕко. Представники команди DigEco НУК проф. Ганна Єфімова і проф. Лілія Філіпішина взяли участь у заходах, організованих Університетом Марібор (Словенія):
      Міжнародний тиждень проєкту DigEco (Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP), присвячений висвітленню здобутків учасників консорціуму в реалізації проекту.
На початку виступили організатор заходів професор Боштіан Брумен та головний координатор проекту професор Жанета Симонявичене.
    Протягом тижня проходили зустрічі представників університетів-партнерів проекту DigEco, на яких учасники звітували про результати реалізації проекту.
     Представники консорціуму проводили лекції в рамках пілотного навчання, працювали в лабораторіях факультету електричної інженерії та комп’ютерних наук, обмінювалися досвідом.

Разом до перемоги! Слава Україні!

   Work on the DjgEco project continues. Representatives of the DigEco team of the National Academy of Sciences, prof. Ganna Iefimova and Prof. Liliya Filipishyna took part in events organized by the University of Maribor (Slovenia):
   The international week of the DigEco project (Digitalization of the economy as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP) is dedicated to highlighting the achievements of the consortium members in the implementation of the project.
   At the beginning, event organizer Professor Boshtian Brumen and chief project coordinator Professor Zhaneta Simonyavichene had speeches.
    During the week, meetings of the partner universities of the DigEco project were held, where the participants reported on the results of the project implementation.
   Consortium representatives held lectures as part of pilot training, worked in the laboratories of the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, and exchanged experience.
Together to victory! Glory to Ukraine!

NUoS DigEco team in Germany

З 30 травня по 03 червня 2022 року учасники команди DigEco НУК проф. Ганна Єфімова і проф. Лілія Філіпішина взяли участь у заходах, організованих Університетом прикладних наук (Гамбург, Німеччина):
Міжнародний тиждень проєкту DigEco (Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP), присвячений висвітленню здобутків учасників консорціуму в реалізації проекту.
Міжнародна конференція “32nd International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases”
На початку заходів виступила головний координатор проекту професор Жанета Симонявичене та організатор заходів професор Марина Тропманн-Фрик. 

From May 30 to June 3, 2022, members of the DigEco NUK team prof. Ganna Iefimova and prof. Lilia Filipishina took part in events organized by the University of Applied Sciences (Hamburg, Germany):
DigEco International Project Week (Digitalization of the Economy as an Element of Sustainable Development of Ukraine and Tajikistan (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP), dedicated to highlighting the achievements of the consortium members in the project.
International Conference “32ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION MODELING AND KNOWLEDGE BASES”
At the beginning of the event, the Main Coordinator of the project DigEco, Professor Žaneta Simanavičienė, and the Organizer of the events, Professor Marina Tropmann-Frick.

 

Протягом тижня працювали сесії наукової конференції, де виступали вчені Німеччини, Словенії, Японії, Литви, України, Румунії, Великобританії, Польщі, Словаччини, Чехії, Таджикістану. Були представлені наукові здобутки в сфері інформаційного моделювання, систем обробки даних, роботи з базами знань. 

During the week there were sessions of the scientific conference, where scientists from Germany, Slovenia, Japan, Lithuania, Ukraine, Romania, Great Britain, Poland, Slovakia, Czech Republic and Tajikistan made speeches. Scientific achievements in the field of information modeling, data processing systems, work with knowledge bases were presented at this conference.

Разом з тим конференція стала майданчиком для поширення правдивої інформації про війну в Україні та заклику до підтримки наших захисників. Найважливішим було те, що «Слава Україні!» лунало з різних країн – Німеччини, Японії, Словаччини, Чехії, Словенії, Литви!!!

At the same time, the conference became a platform for disseminating truthful information about the war in Ukraine and calling for the support of our defenders. The most important thing was that “Glory to Ukraine!” it was heard from different countries – Germany, Japan, Slovakia, the Czech Republic, Slovenia, Lithuania, Great Britain.

Паралельно проходили зустрічі представників університетів-партнерів проекту DigEco, на яких учасники звітували про результати реалізації проекту. 

At the same time, meetings of representatives of DigEco partner universities took place, where participants reported on the results of the project.

Говорили про пілотне навчання, відкриття лабораторій, цифровізацію навчальних курсів. Окрема сесія була присвячена презентаціям особливостей роботи університетів консорціуму в умовах війни. 

We talked about pilot training, opening laboratories, digitalization of training courses. A separate session was devoted to presentations of the peculiarities of the consortium’s universities work in the war conditions.

Українські вчені є активними учасниками руху до нашої спільної Перемоги. Наші знання та вміння – наша потужна зброя! Маючи можливість спілкуватися з усім науковим світом, ми отримуємо підтримку серед наукової спільноти світу. Дякую колегам за роботу, щирі емоції та неймовірну підтримку!!!    

 

Слава Україні!!!

Ukrainian scientists are active participants in the movement towards our common Victory. Our knowledge and skills are our powerful weapon! Having the opportunity to communicate with the entire scientific world, we receive support among the scientific community. Thank you, colleagues, for your work, sincere emotions and incredible support!!!


Glory to Ukraine!!!

NUoS DigEco team in Tajikistan

Команда DigEco Національного університету кораблебудування спільно з командами університетів-партнерів з України, Німеччини, Словенії взяла участь у Міжнародному тижні пілотного навчання в Таджикистані з 29 вересня по 06 жовтня 2021 року.

З вітальним словом до представників університетів-партнерів виступили проектний менеджер доктор наук, професор Žaneta Simanaviciene, національний координатор з Таджикістану доктор наук, професор Мамадамон Абдуло, національний координатор з України доктор наук, професор Олена Хаджинова.

Під час круглого столу 01 жовтня Мамадамон Абдуло і Олена Хаджинова представили результати впровадження проекту DigEco для Таджикістану і України, Тетяна Горохова окреслила план робіт на другий рік проекту. Керівник навчально-наукового центру міжнародного співробітництва Михайло Михайлов презентував основні положення концепції Big Data.

Міжнародна зустріч проекту DigEco в Таджицькому технічному університеті імені академіка М.Осімі була присвячена звітуванню університетів-партнерів про результати реалізації проекту, отримані за перший рік роботи. Від Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова виступив координатор проекту Вячеслав Івата з доповіддю «Основні проблеми впровадження проекту DigEco в НУК».

В цей же день стартувало пілотне навчання в Таджицькому технічному університеті імені академіка М.Осімі. Пілотну лекцію «Цифрова економіка як чинник соціально-економічного розвитку регіону» прочитала керівник Інноваційного центру Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова доктор наук, професор Лілія Філіпішина.

Завідувач кафедри економічної політики та безпеки доктор наук, професор Ганна Єфімова провела пілотну лекцію з курсу Цифрове підприємництво в дії на тему «Аналіз мікро- та макросередовища бізнесу» для студентів 4 курсу спеціальності економіка та управління виробництвом.

05 і 06 жовтня робоча група консорціуму проекту DigEco працювала в Таджицькому державному фінансово-економічному університеті. З вітальним словом виступив координатор проекту, проректор з наукової діяльності, доктор наук, професор Фіруз Кадиров.

Завідувач кафедри економічної політики та безпеки доктор наук, професор Ганна Єфімова провела пілотне навчання для студентів третього курсу Таджикського державного фінансово-економічного університету. Прочитала для них лекцію з курсу Цифрове підприємництво в дії та провела невеликий інтерактив з роботи з бізнес-інформацією.

07 жовтня відбулася зустріч науковців України з колегами з Академії наук Республіки Таджикістан. В зустрічі взяли участь президент Академії, доктор наук, професор Рахімов Фарход Кадиров, директор Інституту економіки та демографії доктор наук, професор Рахимзода Шаріф, директор Центру інноваційного розвитку науки і нових технологій кандидат наук Анвар Кодиров, голова Відділення фізико-математичних, хімічних, геологічних і технічних наук доктор наук Гульчехра Кохірова й інші учасники. В ході обговорень порушувалися питання спільних наукових векторів досліджень за напрямками. Спираючись на договори співпраці з Національною академією наук України намічені плани поглиблення наукового партнерства і співпраці по галузях на перспективу між Україною і Таджикістаном.

Під час Міжнародного тижня пілотного навчання українські партнери DigEco відвідали Посольство України в Республіці Таджикистан з метою поширення інформації про DigEco та ознайомилися з національною культурною спадщиною Таджикистану.

Координатор проекту від Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Вячеслав Івата разом з проектним менеджером Катериною Полупановою дали інтерв’ю Таджикському телебаченню про особливості реалізації проекту DigEco.

На заключній зустрічі обговорили з колегами з університетів-партнерів результати семінарів та плани щодо подальшої співпраці в межах проекту DigEco.

Digital Economy Week

21-25 серпня 2021 року команда DigEco Національного університету кораблебудування взяли участь у Тижні цифрової економіки, який проводив Університет Миколаса Ромеріса, Литва.

З вітальним словом до представників університетів-партнерів виступили проектний менеджер доктор наук, професор Žaneta Simanaviciene та заступник декана факультету громадської безпеки доцент Aurelija Puraite.

Литовські колеги привітали українську делегацію з 30-річчям незалежності України. Робоча група Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова представила досягнення за проектом DigEco та разом з партнерами обговорили питання управління.

Під час семінарів у Каунасі 23 серпня учасники обговорювали програмне забезпечення для курсів DigEco: Цифровий маркетинг у дії (викладач Saulius Kromalcas), Дизайнерське мислення (доктор, наук, професор Ruta Adamoniene).

24 серпня відбувся семінар з інклюзивного навчання. Учасники відвідали бібліотеку та лабораторний корпус, де ознайомилися з обладнанням і програмним забезпеченням для розробки матеріалів для інклюзивного навчання.

25 серпня в лабораторії Bloomberg були проведені семінари щодо програмного і методичного забезпечення для курсів DigEco: Блокчейн, інноваційний менеджмент та технології, що руйнують (викладач Jurij Matyskevic), Фінтех у банківській справі, страхуванні та управлінні активами (доктор наук Marius Laurinaitis), Інноваційний менеджмент та технології, що руйнують (викладач Daiva Bickauske).

Під час Тижня цифрової економіки українські партнери DigEco відвідали Посольство України в Литовській Республіці та громаду українців у Литві з метою поширення інформації про DigEco та участі у заходах, присвячених святкуванню 30-ї річниці незалежності України.

На заключній зустрічі обговорили з колегами з університетів-партнерів результати семінарів та плани щодо подальшої співпраці в межах проекту DigEco.

Digitalization of the Economy as a Factor of Sustainable Development

On May 25-26, Pryazovskyi State Technical University (Mariupol) held the international scientific-practical conference “Digitalization of the Economy as a Factor of Sustainable Development” within the project “Digitalization of the economy as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan” (DigEco). Vyacheslav Ivata, Oleksiy Pashchenko, Serhii Shevchuk, Ganna Iefimova, Liliya Filipishyna (Pervomaisky branch of NUOS), Mariia Klysiak, Nataliia Hryshyna, Olena Honcharova from Admiral Makarov National University of Shipbuilding (NUOS) took part in the conference. Oleksiy Pashchenko, Associate Professor of the Department of Finance, made a report on the “Influence of Information Technologies on the Development of International Business” at the plenary session.

Such scientific events allow to consolidate the efforts of the scientific community and practical experience for the development of the digital economy of Ukraine and partner countries, taking into account the experience of Europe.

The plenary session of the conference included not only reports of leading scientists in the field of economics, but also stakeholders – representatives of companies who are interested in the professionalism of future university graduates. Emphasis was placed on the fact that the digitalization of the economy is not just one of the possible ways of its development, but an objective process in global society. The COVID-19 pandemic has shown that the digitalization of the economy is the factor that can save the financial and social system from possible chaos. Therefore, it is necessary to carry out this process as quickly and efficiently as possible, resolving such issues as “white spots” in the legislation, automation of processes, training of highly qualified staff, etc. The DigEco grant project is aimed at these tasks, in which NUOS teachers are involved. Our task is to ensure the graduation of such specialists in the economic field who would be able to work successfully in the new, digitalized reality of economic processes of various scales. Therefore, the conference ” Digitalization of the Economy as a Factor of Sustainable Development ” became an important milestone not only in the work of the international project DigEco, but also in the further fruitful work of NUOS teachers with students and entrants of our university.