On February 24, in Admiral Makarov National University of Shipbuilding (NUOS) the presentation of the project “Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)” (DigEco) took place NUOS, along with such Ukrainian universities as Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Priazovskyi State Technical University, and Zhytomyr Polytechnic State University, submitted a collective application for the project from the European Union’s Erasmus + program, and the initiative had a success. From now on, within three years, our university will implement a large-scale program to adapt the courses of the Faculty of Marine Economics to the requirements of the online environment, comprehensive digitalization, and updating of existing curricula, supplementing them with new courses. Students will be able to study the latest educational technologies in a specialized laboratory, which will be equipped at the expense of won grant funds from the EU funding program of the European Neighborhood Instrument. `It is worth noting the scale of this project: it involves 16 partners, including the already mentioned universities of Ukraine, Tajikistan, Mykolas Romeris University (Lithuania), Hamburg University of Applied Sciences (Germany), University of Maribor (Slovenia), organizations which represent medium and big business, governments of all involved countries. This project is surprisingly important for Ukraine, as in 2021 only 10 new projects will develop the potential for 46 organizations in Ukraine under the EU Erasmus + Program, and DigEco is one of them. The goal of this project is to introduce the digital economy in the process of higher education in Ukraine and Tajikistan, based on the international practice of education of the system 4.0 to ensure sustainable economic development of these countries. The objectives are, first, to modernize current curricula through the introduction of multidisciplinary digital economics curricula for master students in Ukraine and Tajikistan by December 2023; secondly, creating opportunities for inclusive education in the digital economy, and thirdly, involving stakeholders in the learning process. In the process of project implementation for students of economics of our university 13 new courses will be developed and implemented. These courses will help to form a completely modern specialist, whose competence and expertise will certainly be in demand in the global labor market. We are sincerely convinced that the DigEco project will be a significant milestone for our university in the large-scale work of adapting student education to the new requirements of modernity, and will help to build strong partnerships with our international colleagues.

24 лютого у стінах НУК імені адмірала Макарова відбулася презентація проекту “Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану” (DigEco).  

НУК імені адмірала Макарова, наряду з такими українськими університетами, як Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Приазовський державний технічний університет та Державний університет «Житомирська політехніка», подав колективну заявку на конкурс грантових проектів від програми Європейського Союзу “Erasmus+”, і ця ініціатива увінчалася успіхом. Відтепер протягом трьох років в нашому університеті буде реалізована масштабна програма з адаптації навчальних курсів факультету економіки моря до вимог онлайн-середовища, всебічна діджиталізація та оновлення існуючих навчальних програм, доповнення їх новими курсами дисциплін. Освоювати новітні освітні технології студенти зможуть у спеціалізованій лабораторії, яка буде оснащена за рахунок виграних грантових коштів від програми фінансування ЄС – Європейського інструменту сусідства.

Варто зазначити про масштабність цього проекту: у ньому є залученими 16 партнерів, серед них – вже згадувані університети України, Таджикістану, Університет Миколаса Ромеріса (Литва), Університет прикладних наук Гамбургу (Німеччина), Університет Марібор (Словенія), організації, що представляють середній та великий бізнес, уряди всіх залучених країн. Для України цей проект є напрочуд важливим, оскільки у 2021 році лише 10 нових проектів розвиватимуть потенціал для 46 організацій в Україні в межах Програми ЄС “Erasmus+” ,і DigEco – один з них. 

Мета цього проекту – впровадження цифрової економіки у процес вищої освіти України та Таджикистану, що базується на міжнародній практиці освіти 4.0 для забезпечення сталого розвитку економіки цих країн. Завданнями є, по-перше, модернізація поточних навчальних програм шляхом впровадження мультидисциплінарних навчальних програм з цифрової економіки для магістрів в Україні та Таджикистану до грудня 2023 року; по-друге, створення можливостей для інклюзивної освіти в галузі цифрової економіки, по-третє, залучення зацікавлених сторін до навчального процесу.

В процесі реалізації проекту для студентів-економістів нашого університету будуть розроблені та впроваджені 13 нових навчальних курсів, які допоможуть сформувати зі студента цілковито сучасного фахівця, компетентність та експертність якого неодмінно будуть користуватися попитом на всесвітньому ринку праці.

Щиро впевнені, що проект “DigEco” стане визначною віхою для нашого університету у масштабній справі адаптації навчання студентів до нових вимог сьогодення, і сприятиме побудові міцних партнерських відносин з нашими міжнародними колегами.